En bok är väl ingen konst

Säg två pär­mar, sidor och ett slut. Eller låt bör­jan sakna slut, den röda trå­den trassla till sig.

Bara om vi blun­dar med båda ögo­nen är boken begrän­sad till sin form att mel­lan två pär­mar pre­sen­tera en lin­jär hand­ling med hjälp av rader av text.

I pro­jek­tet En bok är väl ingen konst öpp­nar vi böc­kerna på vid gavel och tit­tar ut i värl­den. Vi arbe­tar till­sam­mans med konst­nä­rer, skri­ben­ter och utfors­kare. Vi ser böc­ker utan var­ken bör­jan eller slut, där den röda trå­den totalt har trass­lat till sig, där omsla­get sak­nas och där inne­hål­let låter fan­ta­sin ta över.

I Sve­rige knyts mak­ten i den tra­di­tio­nella för­lags­värl­den allt tyd­li­gare till bara ett fåtal starka aktö­rer sam­ti­digt som kre­a­ti­vi­tet fro­das och det egent­li­gen ald­rig har varit lät­tare att göra en bok. Detta på samma gång som inter­net och läsplat­tor har vänt upp och ner på allt. Grän­sen mel­lan kons­ten och lit­te­ra­tu­ren är i många fall väl­digt tyd­lig, men när det gäl­ler hur en bok kan se ut och vad den vill för­medla är vari­a­tio­nen oändlig.

Vi stäl­ler oss frå­gan om det egent­li­gen finns några grän­ser för hur en bok skall se ut.

VAD

Projekt: två pär­mar, sidor och ett slut

VAR

mella två pärmar

NÄR

utan var­ken bör­jan eller slut

EVENT