Text för plats

VAD

Samtal, läsningar

VAR

Text för plats är ett pro­jekt som under­sö­ker och utvid­gar tex­tens plats och form.

Pro­jek­tet hand­lar om att lyssna på nya plat­ser, om att läsa för ny publik. Om att ge dessa upp­le­vel­ser en ny dimen­sion genom omgiv­ningen och det aktiva valet av plats. Vi utgår från att det finns en rad olika sätt att läsa och lyssna på en text, och det behö­ver inte vara i tyst­nad i ett slu­tet rum. Till pro­jek­tet Text för plats ombeds för­fat­tare och skri­ben­ter att välja en plats för en text de vill läsa, eller omvänt, en text för en plats de vill skall lyssna. Genom Text för plats bjuds gäs­ten in med ett upp­drag och blir del­ak­tig i ska­pan­de­pro­ces­sen, läs­ningen utveck­las och ett större kre­a­tivt sam­man­hang ska­pas. Varje läs­ning blir unik, varje genom­fö­rande ger nya plat­ser att besöka. Text för plats är på samma gång tyd­ligt avgrän­sad och full­stän­digt utan gräns. Inom pro­jek­tets ramar ryms såväl fack­lit­te­ra­tur som debatt och lyrik.

PROGRAM Text för plats

2013

Text för plats: för avskaf­fande av våld mot kvinnor

Text för plats och till Bor­länge 30 november

Tex­tival tar lekens plats i Malmö

v a t t e n p o e s i

Konst som mot­stånd med Vanja Hermele.

 

2012

Konst som mot­stånd. PUSSY RIOT

Mollaryd, Herrljunga

Stora tea­tern i Göteborg,

Malmö,

Röda stens Konsthall

NÄR

2012–2013

Text för plats: för avskaffande av våld mot kvinnor

I novem­ber 2013 med­ver­kade Tex­tival på UN-womens arrange­mang som upp­märk­sam­made Inter­na­tio­nella dagen för avskaf­fande av våld mot kvin­nor. Vi med­ver­kade till utställ­ningen på Röda stens konst­hall med utvalda tex­ter som väv­des sam­man med besö­kar­nas tan­kar och reflektioner.

Nedan finner du bilder. Läs om arret här: http://unwomen.se/goteborg/nyheter-goteborg/stod-en-syster-2–0/

Text för plats och till Borlänge — 30 november 2013

“Ordet är något som sam­lar män­ni­skor, för­änd­rar fram­ti­den för män­ni­skor, öpp­nar och befriar män­ni­skor. Ord kan göra värl­den bättre.”

Ordi­val är fes­ti­va­len som med ord vill fun­gera som en mötes­plats för alla män­ni­skor, likt en vär­mande brasa en mörk kall natt — här lyfts och möts använ­dan­det av ordet på olika språk och i olika for­mer. Årets tema är livsberättelser.

Till Bor­länge åker Tex­tival med en karta för olika livs olika berät­tel­ser. Som en fort­sätt­ning på vårt utfors­kande arbete där text, konst och berät­tel­ser möter plats, rörelse och sam­man­hang. Vi vill delta med en inbju­dan till ett inter­ak­tivt utfors­kande av grän­ser och textkonst.

Läs mer om arrange­manget här: https://www.facebook.com/events/170889353076288/

Textival tar lekens plats i Malmö

Lör­dag 26 okto­ber 2013, Kloc­kan 13–17
Malmö stadsbibliotek

I sam­band med Malmö Playdays där också vän­nerna i Lek­klub­ben med­ver­kar, till exempel.

TEXTAPET
”…det påstås att dol­lar­gub­barna glömma sina affä­rer när de fått tag på en ord­fläta. De äro verk­li­gen myc­ket fasci­ne­rande. Man vill inte gärna ge upp när man väl bör­jat få ord­ning på lös­ningen…„
– Tex­ta­pet är ett ord­pus­sel i stor­for­mat, ett sätt att låta de stora orden ta plats, och ett sätt att få de små mening­arna att äga rum. Vi byg­ger det till­sam­mans, byt ut, bygg vidare, ändra om.

LEKENS TEXTER PLATSER KARTA
– En gam­mal karta och tex­ter till för och om plat­serna, vi byg­ger det text­liga Mal­mös lek­plat­ser tillsammans.

OTHELLO
– är en tra­gisk pjäs är base­rad på en annan berät­telse är en film, en till och en till film är en opera, en till och en noi­ce­o­pera är ett bräd­spel är ett spel med vit-svarta bric­kor är base­rat på ett annat spel är svart­sjuka mord själv­mord rasism 1600-tal är sym­bo­ler mör­ker ljus natt ära skam är his­nande hyl­lade ord är stora toner i långa rader
är att vända och vända igen

v a t t e n p o e s i

Dagarna innan Tex­tival lit­te­ra­tur­fes­ti­val 2013 den 23 mars infal­ler Världs­po­e­si­da­gen och Världs­vat­ten­da­gen. I sam­ar­bete med natu­rum Horn­bor­gar­sjön utan­för Brod­de­torp vill vi tolka dessa dagars gemen­samma näm­nare, koppla sam­man temana vat­ten, sam­ar­bete, poesi, värld och natur i en instal­la­tion med för plat­sen skrivna och sam­lade tex­ter. Vi gör det lagom till att de första tra­norna lan­dar i och vid Horn­bor­gar­sjön. Instal­la­tio­nen berör vat­ten: på plats och meta­fo­riskt. Och poesi: fysisk och symbolisk.

Åtta skri­ben­ter del­tar och har i sitt arbete med tex­ten för­hål­lit sig fritt uti­från dagar­nas tema och frå­gan från oss om att dela med sig av en erfa­ren­het av, vid, i vatten.

Vi vill med detta sätta poesins fil­ter över begrep­pen naturligt/naturupplevelse/naturromantik, utsikt/insikt/avsikt, beskåda/beträda/betrakta/beakta. Och vi vill med hjälp av världs­vat­ten och världs­po­esi väva sam­man berät­tel­ser — skri­ben­ter­nas, besö­kar­nas, natu­rens — och ge alla inblan­dade en både själv­klar och dimen­sions­vid­gande tilläggsupplevelse.

 

21–22 mars på natu­rum Horn­bor­gar­sjön utan­för Broddetorp

Med tex­ter av: Nasim Aghili, Zei­nab El-saneh, Kristo­fer Folk­ham­mar, Olav Fuma­rola Uns­gaard, Jonas Gren, Christine Hellqvist, Jens Klit­gaard och Dana Sederowsky

Konst som motstånd - Vanja Hermele 

Ett sam­tal mel­lan Elin Grels­son Almestad och Vanja Her­mele om den pat­ri­ar­kala scen­kons­ten uti­från Vanja Her­me­les nya bok In som ett lamm, ut som en tig­rinna. En debatt­ro­man om jäm­ställd­het i kulturvärlden.

Vanja Her­mele vitt­nar om kul­tur­sek­torns ojäm­ställd­het. Till­sam­mans med Elin Grels­son Almestad sam­ta­lar de om lit­te­ra­tu­rens möj­lig­he­ter och hur vi kan ta sam­ta­let vidare. Vilka stra­te­gier och alter­na­tiv kan vi for­mu­lera för att för­ändra en snar framtid?

In som ett lamm, ut som en tig­rinna är en roman bestå­ende av min­nes­bil­der, brottstyc­ken, sam­tal och dra­ma­ti­se­rade dia­lo­ger, inspi­re­rade av tim­mar av ban­dade inter­vjuer med kul­turs­fä­rens besluts­fat­tare. Med skarpt öga på den undangli­dande mak­ten i arbe­tet för jäm­ställd­het, skild­ras jäm­ställd­het både på det per­son­liga pla­net och i samhället.

Vanja Her­mele är genus­ve­tare och jour­na­list. Hen har under­sökt jäm­ställd­he­ten inom kul­tur­sek­torn i tre upp­märk­sam­made rap­por­ter: Hur svårt kan det vara? Film­bran­schen, jäm­ställd­he­ten och demo­kra­tin (2004), I vän­tan på vadå? Tea­ter­för­bun­dets guide till jäm­ställd­het (2007) och Kons­ten så fun­kar det (inte) (2009). Under flera år har hen med­ver­kat i tid­skrif­ten Bang, både som chefre­dak­tör och som skri­bent. In som ett lamm, ut som en tig­rinna är hen­nes debut som skön­lit­te­rär författare.

Elin Grels­son Almestad är skri­bent, kri­ti­ker, för­fat­tare och redak­tions­sek­re­te­rare på tid­skrif­ten Fronesis.

I samar­range­mang med Textival

Kl 19.00 // 20 Februari

Entré 80 kr //

Konst som motstånd. PUSSY RIOT

Pussy Riot — regis­se­rad läs­ning av Pussy Riots vitt­nes­mål från dom­sto­len i Mos­kva. Efter­föl­jande sam­tal med Johan Hil­ton, kul­tur­jour­na­lis­ten som var på plats under rät­te­gången i Mos­kva. I sam­ar­bete med Mint — en smart och cool popu­lär­kul­tu­rell tid­skrift på nätet: www.mintmag.se

Ett samar­range­mang, en läs­ning, ett sam­tal, ett mot­stånd. Till­sam­mans med Stora Tea­tern, Sen­sus och nät­tid­ningen Mint blir allt detta till en vass, enga­ge­rad och mani­fe­ste­rande upp­start till bok­mäs­se­vec­kan i Göteborg.

 

Ons­dag 26 sep­tem­ber 2012 kl. 19.00

Kri­stal­len på Stora tea­tern i Göteborg

Entré: 40 kr exkl garderob

Efter­häng i baren med Mint-redaktionen.

 

Regiöga: Anders Tolergård

Skå­de­spe­lare: Karin de Fru­me­rie, Johanna Zan­dén och Susanna Helldén

Över­sät­tare: Josep­hine Olausson

Sam­tals­le­dare: Ceci­lia Los­berg från Textival