Textival Litteraturfestival 2008

Tex­tival är öppet kl 11–18 med bok­bord, upp­läs­ningar, semi­na­rier och egen bar­nav­del­ning med genus­per­spek­tiv. Kväl­len star­tar kl 18 på Café Publik. 


SEMINARIER 

(mer detal­jer längre ner på sidan)

11.30 Fram­ti­dens för­lag är inte ett för­lag
Sigge Eklund/Vulkan förlag

12.30 Flic­kor, poj­kar och barn­böc­ker — vad spe­lar det för roll? 
Pamela von Sabl­jar och Karin Salmson/Vilda förlag

13.30 Tex­ten i och ur fokus
Sofie Ljung­man, Sarah Nyberg Per­ga­ment, Monica Dani­els­son, Paula af Malm­borg Ward. Mode­ra­tor Stina Nilsson.

Del två — rea­ding, Play Tea­ter­konst och Action biker.

15.00 Ver­tigo: det enda svenska porr­för­la­get som ger ut kva­li­tets­lit­te­ratur
Carl-Michael Eden­borg, Ver­tigo förlag

16.00 Galago har ordet, två teck­nare läser.
Hen­rik Bro­man­der och Liv Strömquist

17.00 Cinema Sur­réa­liste — skri­var­works­hop
Lars Wiberg och Mats Lodén


UPPLÄSNINGAR 

(mer detal­jer längre ner på sidan)

12.10– 12.30 Du/O/Dör


13.30– 14.10 Aga­mem­non och Trom­bone — “Jag vän­tar ut dig, din jävel”


14.30– 15.00. Johan Lind­blom och Jer­ker Sag­fors från Mono­lit för­lag


15.40– 16.00 Ing­ela Hil­des­tedt och Linn Hansén


16.30– 17.00 Johanna Skoogh och Frit­hiof Andersson

KONST

Träff­säkra bil­der i stor­for­mat av Sara Granér, illust­ra­tör och seri­e­teck­nare, en av med­lem­marna i Dot­ter­bo­la­get och gör bland annat fan­zi­net Hund­hu­vu­det. I höst kom­mer Saras första egna bok på Galago för­lag.


KVÄLLEN

(mer detal­jer längre ner på sidan)

Earth Hour kl 20–21, ned­släckt och levande ljus

19.30 Anders Anni­kas — Fuc­king Vittula


20.00 Samuel Gustaf­son och Tomas Hulen­vik inle­der Earth Hour med ver­bal och musi­ka­lisk impro­vi­sa­tion


20.30 Hus­morsre­cept blir ero­tiska novel­ler


21.00– Vän­der­si­gom spe­lar skivor

==== Om seminarierna: =================

11.30 Fram­ti­dens för­lag är inte ett för­lag
Sigge Eklund från Vul­kan berät­tar om hur han, Linda Skugge och Michael Storå­kers för­verk­li­gat sin dröm om att ge alla med för­fat­ta­ram­bi­tio­ner en möj­lig­het att ge ut egna böc­ker — gra­tis. Deras demo­kra­tiska och omstör­tande före­tagsidé har sedan star­ten i novem­ber 2007 rört om rejält i förlagsvärlden.

12.30 Flic­kor, poj­kar och barn­böc­ker — vad spe­lar det för roll?
Barn är begå­vade över­le­vare. De kan tolka omvärl­den runt omkring sig och så som den pre­sen­te­ras i bil­der inom olika medier. Så vad bety­der det då att Emil i Lön­ne­berga är en pojke, medan Kajsa Kavat är en flicka? Vilka sig­na­ler om till exem­pel kön, etni­ci­tet och famil­je­for­mer får barn från lit­te­ra­tu­ren?
Vilda För­lag har sat­sat på att KRAM­märka all sin utgiv­ning. Det bety­der att den är grans­kad ur ett demokrati-, jäm­ställd­hets– och mång­falds­per­spek­tiv. Vilda vill ge ut böc­ker som hjäl­per barn och vuxna att visa och känna empati, med­mänsk­lig­het och prak­tisk demo­krati, som nor­ma­li­se­rar nya och fria köns­rol­ler och som med­ver­kar till en större fri­het för indi­vi­den att skapa sin egen iden­ti­tet utan att vara fast­låst av nor­mer och tra­di­tio­ner.
Grun­darna och för­fat­tarna Pamela von Sabl­jar (genuspe­da­gog) och Karin Salm­son (jour­na­list) berät­tar om var­för de star­tat för­la­get, hur de ser på barn­boks­ut­giv­ningen i stort och ger tips om de goda undan­tag som finns.

13.30 — Tex­ten i och ur fokus, tex­tens roll i tea­ter och musik
Ett sam­tal om vil­ken roll tex­ten har i tea­tern och musi­ken, om hur tex­ten skulle klara sig utan respek­tive uttryck. Hur beter sig en text som är skri­ven för scen om sce­nen sak­nas och hur låter en musiktext utan sina tänkta toner?

Med­ver­kande:
Sofie Ljung­man, regis­sör, skå­dis och pjäs­för­fat­tare
Sarah Nyberg Per­ga­ment, musi­ker som solo­kör under nam­net Action biker
Monica Dani­el­son, sång­erska inom konst­mu­sik från för­e­ningen Levande Musik
Paula af Malm­borg Ward, ton­sät­tare från för­e­ningen Levande Musik

Tex­ten i och ur fokus, Rea­ding
Play tea­ter­konst läser ur nyskrivna Äng­la­hångel.

Action biker läser ett par av sina musiktexter

15.00 “Ver­tigo: det enda svenska porr­för­la­get som ger ut kva­li­tets­lit­te­ra­tur“
Ver­tigo för­lags Carl-Michael Eden­borg berät­tar om sina fem­ton år av lit­te­rära över­trä­del­ser i en bor­ger­lig bransch. Avan­ce­rad roman­tik, över­ras­kande ero­tik, radi­kal poli­tik och krisar­tad poe­tik blan­das i mix­ern och ser­ve­ras med para­plyer och cocktailbär.

16.00 Galago har ordet, två teck­nare läser
Liv Strömqvist och Hen­rik Bromander

17.00 Cinema Sur­réa­liste — skri­var­works­hop

Skri­var­pe­da­go­gerna Mats Lodén och Lars Teren­zi­ani Wiberg visar extrakt ur sur­re­a­lis­tiska fil­mer av Luis Bunuel, Man Ray, Samuel Bec­kett och sla­get vid Somme juli 1916. Kom med eller utan för­kun­ska­per och med lust att utforska sur­re­a­lis­tiska skriv­tek­ni­ker.


==== Om uppläsningarna: =================

12.10– 12.30 Du/O/Dör
Den till­fäl­liga kon­stel­la­tio­nen DU/O/DÖR består av poe­ten Ulrika Reve­näs Strollo, f. 1968, med bl.a. två dikt­sam­lingar — ‘Ris­tar in sina mär­ken’ och ‘Över­gång’ (2002 respek­tive 2005, Albert Bon­ni­ers för­lag) – i baga­get … och kul­tur­skri­ben­ten Roberth Erics­son, f. 1976, med pub­li­ce­ringar i bl.a. OEI, Hori­sont, Komma och Tid­ningen Kul­tu­ren under bäl­tet … Nyskri­vet, skåp­mat, remixar och poly­fon läs­ning utlovas!

13.30– 14.10 Aga­mem­non och Trom­bone — “Jag vän­tar ut dig, din jävel”
Fred­rik Ahl­fors och Björn Wic­ken­berg från för­la­get Trom­bone samt Chris­ter Boberg och Håkan Lind­gren från webb­tid­skrif­ten Aga­mem­non läser kor­tare tex­ter.
Fred­rik Ahl­fors f. 1968 i Växjö. Boende i Göte­borg och arbe­tar som läkare. Har givit ut två böc­ker på Trom­bone; “Uthamn” (roman) och “Arne Ljung­hed och de små röda­jäv­larna” (kor­tare histo­rier).
Björn Wic­ken­berg f. 1968 i Växjö. Boende i Skåne och arbe­tar som lärare. Hans båda dikt­sam­lingar “Wood­stock” och “Kyoto” är utgivna på Trom­bone.
Chris­ter Boberg. Född 1970. Bor på Got­land. Debu­te­rade 2007 med dikt­sam­lingen “Sekven­sen om pap­pers­blom­man”.
Håkan Lind­gren, Stock­holm fri­lans­skri­bent, har bland annat med­ver­kat i DN, i tid­skrif­terna Kri­ti­ker, Komma och Horisont

14.30– 15.00. Johan Lind­blom och Jer­ker Sag­fors från Mono­lit för­lag
Johan Lind­blom läser ur sin senaste dikt­sam­ling Väv­na­der samt mate­rial ur ett pågående arbete. Johan Lind­blom, född –75 och har givit ut fyra dikt­sam­lingar, varav Väv­na­der är den senaste. Han ingår även i musik– och konst­kol­lek­ti­vet Cir­kus Mira­mar samt har släppt spo­ken word-skivan Ele­fant­man­nen. På Tex­tival läser han ur Väv­na­der samt ur ett pågående arbete, san­no­likt med titeln Det är synd om människorna.

Jer­ker Sag­fors läser ur boken “Grön, grön”. Jer­ker Sag­fors, född 1971. Ord­fö­rande i Poe­si­för­e­ningen Deka­dans. Arran­gör av Troll­hät­tans poe­si­festi­val. Debu­te­rade på för­lag hös­ten 2007 med Grön, grön, ett paci­fis­tiskt och modernt hjäl­tee­pos där kri­get i Bosnien och den spanske poe­ten Lorca har bety­dande roller.

15.40– 16.00 Ing­ela Hil­des­tedt och Linn Hansén
Ing­ela Hil­des­tedt föd­des 1958 i Malmö och är numera bosatt i Göte­borg. Hon har under många år varit verk­sam som jour­na­list. Som för­fat­tare debu­te­rade hon med Land­ska­pet avslö­jar ingen 2004. På Kabusa Böc­ker har utkom­mit: Land­ska­pet avslö­jar ingen, Marie Falk­sten (utkom­mer i mars 2008), Göte­borgs­gata, brand­gul sol (utkom­mer i april 2008).

Linn Hansén är poet och kom­mer från Göte­borg. Hen­nes debut heter Ta i trä och ges i dagarna ut på Peqoud Press ifrån Malmö.

16.30– 17.00 Johanna Skoogh och Frit­hiof Anders­son
Johanna Skoogh eller JSPo­esi som hon heter när hon skri­ver på nätet job­bar i dagarna med att sam­man­ställa en ny dikt­sam­ling som får pre­miär på Tex­tival. Tex­tival Crew läste henne på www.jspoesi.se och vi tyckte så myc­ket om det att vi kon­tak­tade henne direkt. År 2002 gav Johanna på egen hand ut dikt­bo­ken “Om man tar bort allt det andra”. I sam­band med det hade hon även en utställ­ning på Gal­leri Win-Win som då låg på Första Långgatan.

Frit­hof Anders­son kör upp­läs­ningar från scen, golv eller dric­ka­back. Det pend­lar mel­lan det agi­ta­to­riskt poli­tiska och det mer åter­hållna (inte direkt opo­li­tiskt) filo­so­fisk­re­li­giös­ve­ten­skap­liga. Som estrad­poet är det mötet med åhö­rarna sna­rare än läsarna som tex­ten och akten som gäl­ler för Frit­hiof. http://www.myspace.com/frithiofandersson

 

==== Om bar­nav­del­ningen: =================


Tex­tivals bar­nav­del­ning är upp­byggt kring ett genus­tema, med läs, lek och peda­go­gik för både barn och för­äld­rar. Bok­hylla med många bläd­derex av genus­ne­u­tral och en del annorlunda barn­lit­te­ra­tur. Tips till för­äld­rar på hur du grans­kar och hit­tar icke könsce­men­te­rande barn­lit­te­ra­tur.
En bok i jät­te­for­mat fun­ge­rar som klät­ter­ku­liss där bar­nen själva väver fram berät­tel­ser. Pre­miär för “snopp– och snippa-perukerna” av Nata­lie Davet och Jose­fin Nordsti­erna.
Lekarna i bar­nav­del­ningen blir även under­lag för en aka­de­misk stu­die till en magis­terupp­sats kring barn­kul­tur och köns­rol­ler i barnlitteratur.

 

==== Om kvällen: =================

Efter­häng på Café Publik star­tar direkt efter Tex­tival kl 18. Publik har mysig lokal, bar och mat till fin­fina pri­ser och Tex­tival anord­nar kli­mat­vän­liga Earth Hour mel­lan 20–21. Mini­mal elför­bruk­ning, tända ljus och maxad lit­te­rär­mysstäm­ning till kväl­lens akter.

19.30 Fuc­king Vittula
Under två år har jour­na­lis­ten och seri­e­teck­na­ren Anders Anni­kas arbe­tat med sin repor­ta­ge­se­rie Fuc­king Vittula. Efter fil­men Fuc­king Åmål och boken Popu­lär­mu­sik från Vittula kän­ner de flesta i Sve­rige till orterna Åmål och Pajala, men hur många har varit där? Och vad tyc­ker de som fak­tiskt bor där? Anders Anni­kas bosatte sig på båda plat­serna och bör­jade göra inter­vjuer för att ta reda på san­ningen. Den fär­diga boken utgör num­mer 112 av tid­skrif­ten Film­konst och kom ut i janu­ari 2008

20.00 Samuel “Sim­pen” Gustafs­son på trum­pet och Tomas Hulen­vik inle­der Earth Hour med musi­ka­lisk och ver­bal impro­vi­sa­tion. Över­ras­kande, sevärt och triv­samt för öro­nen och grannarna.

20.15 Hus­morsre­cept blir ero­tiska novel­ler
INK gör en pre­miär­upp­läs­ning. Lydia Wis­ti­sen har tol­kat “Hem­mets Kok­bok” och Emi­lia Burga har illu­stre­rat. Hem­mets Kok­bok i Lydia Wis­ti­sens tolk­ning är en sam­ling ero­tiska novel­ler med utgångs­punkt i auten­tiska recept. Garan­te­rad mus­tiga och märg­fyllda. Till upp­läs­ningen på Tex­tival har Ink bju­dit in en skå­de­spe­lare som tar hus­mors­te­mat till nya visu­ella höj­der. Boken kom­mer ut under våren 2008.

21.00– Vän­der­si­gom han­te­rar skiv­spe­larna
Bok­han­deln på Andra Långs emi­nenta musik­smak får råda, och Sofia, Signe och Sabina spi­sar ski­vor. Baren är öppen och alla är glada.

VAD

Program

Textmässa

Barnens Textival

VAR

House of Win-Win

Café Publik 

 

NÄR

29 mars 2008