Textival Litteraturfestival 2011

PLATSER

Fre­dag 25 mars kloc­kan 9.30–23
Lin­nésta­dens bib­li­o­tek, Bok­skå­pet, Bez­domny
Små för­lag och stora tex­ter INSTÄLLT / Från fab­ler till manga / Poli­ti­kens behov av poli­tisk teori / Ver­nis­sage x 2

Lör­dag 26 mars kloc­kan 11-midnatt
Pus­ter­vik Lager­hu­set, Lin­nésta­dens bib­li­o­tek, Bok­skå­pet, Bez­domny, Butik Kubik, Two Little Birds

Sön­dag 27 mars kloc­kan 15.30–17Ata­lanteTrans­la­ting bor­der­line och Asylum Piece


Tex­ten på Inter­net / Från plat­sen där jag talar / Bild­nings­kom­plexet / Icketra­di­tio­nella for­mat / Själv­klara tex­ter? / Kalle Bro­lin och SQUID / För­fattar­bikt / Bar­nens Tex­tival / Jose­fin Hin­ders / Kristin Berg­man / Kristin Lid­ström / SQUID / Ljud­bok 4.0 / Julie Four­nier Lévesque / The­rese Johans­son / Vad är en serie / En bra dikt? / Älska och för­akta bro­de­ritra­di­tio­nen / Text för kafé och fåg­lar / Skriv­le­kar med Göte­borg leker / Slu­ten Tillställning

PROGRAM

Fre­dag 25 mars

Små för­lag och stora tex­ter
9.30–14.30 – Rosenlunds­ga­tan 4
Med: Kristo­fer Flensmarck/poet, Sara Olausson/serieskapare, Johanna Daehli/Sekwa för­lag, Kerstin Aronsson/Charlie by Kabusa, Svante Weyler/Weyler för­lag
Sam­tals­le­dare: Sabina Oster­mark, Stina Nils­son, Helena Fager­tun
I sam­ar­bete med Kul­tur i Väst. Det är med sorg i hjär­tat som vi på just denna pro­gram­punkt måste säga: INSTÄLLT

Från fab­ler till manga – om nytän­kande bil­der­böc­ker, van­liga motiv och tren­der i barn– och ung­domslit­te­ra­tur.

15–16.30 – Lin­nésta­dens bib­li­o­tek
Med: Ann Boglind/universitetslektor i svensk­äm­nets didak­tik, Anna Nordenstam/docent i litteraturvetenskap.

Poli­ti­kens behov av poli­tisk teori – om sak­na­den efter teori, bortom tablo­id­bud­skap om slips­färg och musik­pre­fe­ren­ser. I Sam­ar­bete med Fro­ne­sis.
17.30–19 – Lin­nésta­dens bib­li­o­tek
Med: Ali Esbati/Manifest Norge/fd. ord­fö­rande i Ung väns­ter, Anna Hellgren/kulturjournalist/fd. redak­tör för den femi­nis­tiska tid­skrif­ten Bang
Sam­tals­le­dare: Olav Fuma­rola Unsgaard/ordförande i tid­skrifts­för­e­ningen Fronesis

Ver­nis­sage - Sara Olausson/ Loranga, Masa­rin och Dar­tan­jang
17–19 – Bokskåpet

Ver­nis­sage - Ljud­bok 4.0, Julie Four­nier Levesque, SQUID och The­rese Johans­son18.30–22 – Bez­domny – Utställ­ningen har öppet fredag-sönda

Lör­dag 26 mars

Sam­tal och seminarier

Tex­ten på Inter­net – om dagens digi­tala skrivprak­ti­ker, över­fö­ringen från tryck till hyper­text och hyper­text till tryck och om den digi­tala lit­te­rära tex­tens sta­tus som kul­tur­arv
Pus­ter­vik Lager­hu­set
Med: Helena Eitrem/förläggare för Eitrem för­lag, Audun Lindholm/redaktör för tid­skrif­ten Vagant, Sigrid Nurbo/journalist, för­fat­tare och i redak­tio­nen för nät­tid­skrif­ten Ett lysande namn, Julia Pennlert/doktorand i lit­te­ra­tur­ve­ten­skap vid Umeå uni­ver­si­tet
Sam­tals­le­dare: Johan­nes Björk

Från plat­sen där jag talar – om skri­vande och språk, om läsande och liv, om osä­ker­het och säker­het, om det som är allt.
Pus­ter­vik Lager­hu­set
Med: Björn Kohlström/gymnasielärare i svenska och eng­elska, dri­ver blog­gen Ber­nur och Ulrika Nielsen/författare

Bild­nings­kom­plexet - en pam­flett och instal­la­tion om bild­ning, makt, okun­skap och käns­lan av att inte för­stå.
Pus­ter­vik Lager­hu­set
Med: Maja Andreasson/initiativtagare Bild­nings­kom­plexet och gäster

Icketra­di­tio­nella for­mat – om Gasspe­dal Ani­mert, en mötes­plats mel­lan lit­te­ra­tur och ani­me­rad gra­fik.
Pus­ter­vik Lager­hu­set
Med: Kristian Peder­sen (no)/animatör och Audun Lind­holm (no)/redaktör Gasspe­dal forlag

Själv­klara tex­ter? – om femi­nism och lit­te­ra­tur, åter­ut­giv­ning av böc­ker som borde vara klas­si­ker och bort­glömda för­fat­tar­skap
Pus­ter­vik Lager­hu­set
Med: Tove Leffler/radiojournalist och för­fat­tare, Moa Holmqvist/Rosenlarv för­lag och Hanna Hellzén Cramér/Rosenlarv förlag.

Kalle Bro­lin och SQUID – om tex­tar­kiv, vide­oin­stal­la­tio­ner, fram­be­svär­jande fik­tion och livets imi­ta­tion av kons­ten.
Bez­domny
Med: Kalle Brolin/konstnär och skri­bent, Katja Aglert/konstnär och ini­ti­a­tiv­ta­gare SQUID

För­fattar­bikt - en reak­tion på läs­ningar där fokus är lågt, ljud­ni­vån från omgiv­ningen hög och där mötet mel­lan för­fat­tare och lyss­nare går för­lo­rat. Fokus lig­ger på inne­håll fram­för stor­lek.
Butik Kubik
Med: Nasim Aghili/dramatiker, regis­sör och chefre­dak­tör för den que­er­fe­mi­nis­tiska tid­skrif­ten Ful, Carin Franzén/docent i lit­te­ra­tur­ve­ten­skap och redak­tions­med­lem för kul­tur­tid­skrif­terna Aio­los och Divan, Malte Persson/författare och lit­te­ra­turkri­ti­ker, Johan­nes Samuelsson/bildkonstnär och essä­ist, Linda Spåman/konstnär och illustratör.

Text i utställning

Kopp­ling­arna mel­lan konst och text är många och det är en stän­digt väx­ande utforsk­nings­om­råde. I år pre­sen­te­rar vi bland annat ett utsnitt ur en bok visu­a­li­se­rat som ett helt rum, ett ord­bok­se­pos och ett klä­des­plagg som fått sin till­komst ur inspi­ra­tion från en gra­fisk novell av Joanna Hellgren.

Jose­fin Hin­ders – Fula Edith
Pus­ter­vik Lagerhuset

Kristin Berg­man – Tex­tilt berät­tande
Pus­ter­vik Lagerhuset

Kristin Lid­ström – Ord­bok­se­pos
Pus­ter­vik Lagerhuset

SQUID – tex­tar­kiv
Bez­domny

Ljud­bok 4.0 med inlästa verk av: Nasim Aghili, Kristo­fer Flensmarck, Vik­tor Johans­son, Tove Leff­ler, Erlend O. Nødt­vedt (no), Rosenlarv/Kinesisk utflykt, David Vik­gren, Hanna Wik­man
Bez­domny

Julie Four­nier Lévesque (kan)
Bez­domny

The­rese Johans­son – Tex­ten
Bez­domny

Övrigt pro­gram

Det som är unikt till sin form, som vare sig kan sor­te­ras under sam­tal eller seminarium.

Vad är en serie med Joanna Hell­gren – works­hop och sam­tal där serie­be­rät­tande är i fokus genom såväl seri­esta­fett och att rita en dröm som dis­kus­sion kring seri­ens olika iden­ti­e­ter.
Pus­ter­vik Lager­hu­set
Med: Joanna Hell­gren, illust­ra­tör och serieskapare

En bra dikt? – works­hop som dis­ku­te­rar kva­li­tets­be­grep­pet i rela­tion till poesins egen­ska­per och utrym­men.
Pus­ter­vik Lager­hu­set
Med: Julia Penn­lert, dok­to­rand i lit­te­ra­tur­ve­ten­skap vid Umeå universitet

Älska och för­akta bro­de­ritra­di­tio­nen – uti­från Geril­jabro­derins bud­ord, med kon­flikt och kon­trast, upp­ror mot tra­di­tio­nellt hand­ar­bets­he­ge­moni och möns­terund­vi­kande.
Pus­ter­vik Lager­hu­set
Med: Astrid Loraas/grafisk desig­ner och geril­ja­le­dare, Mai Lindberg/grafisk desig­ner och geriljabroderist

SQUID – sam­tal base­rat på arbe­tet med ett inter­net­ba­se­rat tex­tar­kiv och ett inter­ak­tivt under­sö­kande av det­samma.
Bez­domny

Text för kafé och fåg­lar
Med: Odin Nordhagen/poet med bak­grund inom elektro­nisk musik och opera och Eme­lia Claesson/feministisk akti­vist med vurm för de gamla stora tex­terna.
Two little birds

Skriv­le­kar med Göte­borg leker – works­hop där unga och äldre möts i olika typer av lekar: upp­värm­nings­le­kar, barn­le­kar, ring­le­kar, språk­liga lekar, skriv­le­kar och olika impro­vi­se­rade övningar.
Lin­nésta­dens bibliotek

Slu­ten Till­ställ­ning
Pus­ter­vik Lager­hu­set
För de som köpt fes­ti­val­pass eller bli­vit med­lem­mar i Tex­tivals för­e­ning finns en afton att se fram mot i mäss­lo­ka­len. Utstäl­lare, med­ver­kande, för­fat­tare och besö­kare fort­sät­ter det lit­te­rära temat ända till mid­natt. Vi firar Earth Hour med ström­lös under­håll­ning med levande ljus. Poe­ten Hen­ning H. Bergs­våg ger en per­for­ma­tiv iscen­sätt­ning med sin egen poe­tiska posi­tion som mål­tavla. Ann-Charlotte Rug­felt Ferm upp­trä­der. Med mera. Vårt kvälls­pro­gram, och svensk utskänk­nings­lag, krä­ver att du köpt ett fes­ti­val­pass innan kloc­kan 16.00 den 26 mars och vi släp­per ej in någon i dör­ren utan att namn finns registrerat.

För de yngre

Tex­tivals barn­fo­kus utgår all­tid från barns med­ska­pande, deras eget berät­tande. Lik­som förra året har Tex­tival god hjälp av Bok­skå­pet som med­ska­pare av denna del av pro­gram­met, och hos dem kan man få tips på lit­te­ra­tur från ett stort urval för­lag. Vi utveck­lar även for­men för inter­ak­tiva läs­ningar och lyssningar.

Inter­ak­tiv läs­ning
Lin­nésta­dens bib­li­o­tek
Med utgångs­punkt i Bar­bro Lind­grens Loranga, Masa­rin och Dar­tan­jang och Eva Berg­ströms Snur­ran och fjärr­kon­trol­len ger konst­nä­ren Richard Dore inter­ak­tiva läs­ningar. Bar­nen del­tar i läs­ningen med hjälp av kri­tor, färg och pap­per samt genom sam­tal, skulp­tu­rer och egna illustrationer.

Ur Loranga, Masa­rin och Dar­tan­jang.

En works­hop med Sara Olaus­son och Camilla Nyman där ens inre seri­e­ska­pare under­söks uti­från den nyut­givna gra­fiska novel­len base­rad på Bar­bro Lind­grens klas­si­ker.
Bok­skå­pet

Sön­dag 27 mars

Trans­la­ting bor­der­line och Asylum Piece
Ata­lante
Tex­tival­hel­gen avslu­tas på Ata­lante där Hen­ri­ette Peder­sens dans­fö­re­ställ­ning Ani­mal Mag­ne­tism (bil­jet­ter här), som är en hyll­ning till hyste­ri­kor genom tiderna, visas. ”De som spe­lar hysteri hjäl­per inte bara till att sprida syndro­met, de väl­jer hyste­rin som uttryck också!”
Tex­tival genom­för i anslut­ning till före­ställ­ningen Text för plats. Anja Høvik Strøms­ted läser diktsvi­ten Trans­la­ting bor­der­line. Vidare läser Helena Eriks­son och Helena Fager­tun ur sin opub­li­ce­rade över­sätt­ning av Anna Kavans Asylum Piece. ”Om man bara visste för vad och av vem man blev ankla­gad, när, var och enligt vilka lagar man skulle dömas, skulle det fin­nas en möj­lig­het att sys­te­ma­tiskt för­be­reda sitt för­svar och ta itu med saker på ett för­nuf­tigt sätt.”

VAD

Program

Textmässa

Barnens Textival

VAR

Lin­nésta­dens bib­li­o­tek, Bok­skå­pet 

Galleri Bezdomny 

Pus­ter­vik- Lager­hu­set

Butik Kubik

Two Little Birds

Ata­lante

NÄR

25-27 mars 2011

UTSTÄLLARE

Snart sän­ker sig Tex­tival­hel­gens skim­mer över Göte­borg och vi vill ge er chan­sen att lära känna våra utstäl­lare. Kanske vill ni för­be­reda både prat­sam­het, plån­bok och sinne inför 26 mars och mäs­san i Lager­hu­set. Här kom­mer där­för en kort beskriv­ning och länk till de aktö­rer som stäl­ler ut på Tex­tival 2011.

4 ARK – en arki­tek­tur­tid­skrift som tror på en arki­tek­tur som tar färg av en upp­sjö per­spek­tiv, mot­stri­diga idéer och som inte för­ne­kar att den är en del av ett större sammanhang.

A Shoal of Mac­ke­rel – An inde­pen­dent non-profitable publishing house, spe­ci­a­li­zing in small edi­tions, run by artists for artists.

Aage För­lag – Ett obe­ro­ende micro­för­lag som ger ut enstaka tit­lar i den takt tiden tillå­ter, och när vär­de­fulla berät­tel­ser dyker upp.

ABF –Sve­ri­ges största stu­di­e­för­bund som finns i alla lan­dets kom­mu­ner och erbju­der stu­die­cirk­lar, kur­ser, före­läs­ningar, semi­na­rier och kulturarrangemang.

Alham­bra - För­la­get bely­ser sär­skilt den ara­biska lit­te­ra­tu­rens höjd­punk­ter under medel­ti­den och den roll denna lit­te­ra­tur har spe­lat för det nya Euro­pas framväxt.

B4Press - Ett print on demand-förlag som möj­lig­gör för­fat­tar­dröm­mar genom att bryta makt­för­hål­lan­den och låta för­fat­tare bestämma själva.

Bok­kafé Vulgo - Que­er­fe­mi­nis­tiskt Anti­ra­sis­tiskt Anar­kis­tiskt Veganskt Bok­kafé i Göte­borg som öpp­nar på Nord­hems­ga­tan 49 den 11:e februari.

Bok­skå­pet - Barn– & ung­doms­bok­han­del som ord­nar gott om fina ver­nis­sa­ger, läs­ningar och arrange­mang. Under Tex­tival är de en av arran­gö­rerna till pro­gram­met för de yngre.

Brända böc­ker –För­lag som under några år gett ut ungersk lit­te­ra­tur på svenska, före­trä­des­vis klas­sisk lyrik men även ett par barnböcker.

C’est Bon Kul­tur –Ger ut tid­skrif­ten C’est Bon Ant­ho­logy och utgör, till­sam­mans med Seri­e­främ­jan­det, Seri­estu­dion och Kul­tur­sko­lan, en sam­lings­plats för teck­nade serier i Malmö: Seriecenter.

Celan­ders För­lag – Arbe­tar för att ge sprid­ning åt tex­ter som bely­ser frå­gor och områ­den vilka rap­por­te­ras säl­lan, fel­ak­tigt eller inte alls genom för­dju­pad ana­lys och nyska­pande litteratur.

Char­lie by Kabusa – Ett för­lag som fat­tat att värl­den och sam­häl­let för­änd­rats och för­änd­ras. Ger ut skön– och fack­lit­te­ra­tur med fokus på queer, hbt och genus.

Dai­da­los - Bok­för­la­get som pre­sen­te­rar såväl klas­siska tex­ter som vik­tiga bidrag till vår tids tän­kande i utgiv­ning inom filo­sofi och sam­hälls­ve­ten­skap, histo­ria, peda­go­gik och litteraturvetenskap.

ETC - ETC för­lag har gjort tid­ningar sedana snart 35 år, förut låg fokus på maga­sin, sedan 2007 ges en nyhets­tid­ning ut. Varje fre­dag, för hela lan­det, med avslö­jan­den, debatt, kultur.

Felis för­lag – Nystar­tat för­lag som ger ut barn­böc­ker från Cen­tra­leu­ropa i svensk över­sätt­ning. Hit­tills har Jacob och Wil­helm Grimm: Rapun­zel, Boglárka Pau­lov­kin: Räven och Musen letar ny lya och Kata­lin Sze­gedi: Lenka getts ut.

Fro­ne­sis - Sam­ti­dens ske­en­den och kon­tro­ver­ser är säl­lan ome­del­bart genom­skåd­liga. Där­för måste sam­hällste­ori få ta tid och plats. Fro­ne­sis går på dju­pet med sam­ti­dens brän­nande frågor.

Ful_ – Que­er­fe­mi­nis­tisk kul­tur­tid­skrift med fokus på ana­lys och utma­nande konst och kul­tur. Fick pri­set Årets Kul­tur­tid­skrift 2010 och ger även ut Fulradio.

För­fat­tar­cent­rum Väst – Ide­ell för­e­ning för för­fat­tare, vars syfte är att sprida lit­te­ra­tu­ren i sam­häl­let och öka kon­tak­ten mel­lan för­fat­tare och läsare genom orga­ni­sa­tio­nerna Norr, Syd, Väst och Öst.

Galago - Ett av Sve­ri­ges ledande för­lag för alter­na­tiva serier och nam­net på en anto­logi i bok­form som inne­hål­ler serier från hela värl­den, illu­stre­rade novel­ler och diverse infall.

Gasspe­dal - Skan­di­na­viskt mik­ro­för­lag som ger ut den fler­språ­kiga lit­te­ra­tur­se­rien Bib­li­o­te­ket Gasspe­dal och Grønn Kyl­ling – ”tekst-rhizom, en fan­zine for lit­terære forflytninger”

Glänta - Rör sig mel­lan lit­te­ra­tur, filo­sofi, poli­tik, konst – gärna allt sam­ti­digt. Tid­skrif­ten kan handla om natur, sport, dro­ger, cen­sur, felande län­kar. För­la­get ver­kar i samma anda.

Göte­borgs Fria Tid­ning –medi­e­koo­pe­ra­tiv för alla som trött­nat på de stora medie­bo­la­gens ensi­diga verk­lig­hets­be­skriv­ning. Med små resur­ser och stort enga­ge­mang styrs GFT utan vinst­in­tresse med fast fokus på: miljö, djur­rätt, jäm­ställd­het, demo­krati och fri­het, glo­bal och lokal för­del­ning, fred och mång­kul­tu­rella frågor.

Hur­ri­cane Publishing – Dedi­ca­ted to pro­mo­tion and publishing of extra­or­di­nary, odd and exclu­sive books on art, poetry, design and child­ren literature.

Irr­li­cht - Ett obe­ro­ende skivbolag/bokförlag utan vinst­in­tresse. Ambi­tio­nen är att ge ut fram­tida såväl som exi­ste­rande moderna svenska mäs­ter­verk i mindre limi­te­rade upp­la­gor med huvud­sak­ligt fokus på vinyl och papper.

Jarko - Göte­borgs­ba­se­rat zine som ges ut i små upp­la­gor – ofta hand­gjorda, ibland pro­fes­sio­nellt tryckta. Fokus lig­ger på unga nutida konst­nä­rer som arbe­tar med bild som kom­mu­ni­ka­tion. Detta år Ansva­rar Jarko för en fan­zi­nedistro på Tex­tival. Ett stort urval av pap­per­spubli­ka­tio­ner gjorda med sann hän­gi­velse kom­mer fin­nas på plats.

Kabusa böc­ker – Västsve­ri­ges största all­mänut­gi­vande för­lag som ger ut såväl svensk som över­satt skön­lit­te­ra­tur för vuxna och barn, dec­kare, fack– och presentböcker.

Kolik - för­lag som ger ut gra­fiska roma­ner, humor­se­rier, femi­nis­tisk ero­tik, fak­ta­se­rier och skräck. Allt under parol­len intel­li­gent underhållning.

Kul­tur­chock – pro­jek­tet som syf­tar till att för­bättra dis­tri­bu­tion och syn­lig­het av lan­dets kul­tur­tid­skrif­ter. För att fler ska få upp­täcka mer!

Lyrik­vän­nen - Sve­ri­ges största tid­skrift för poesi, där tra­di­tion och för­ny­else sam­sats i mer än fem­tio år. Här möts debu­tan­ter och gigan­ter från Sve­rige och världen.

Migra Gra­fiska AB/Migra För­lag – Tid­nings– och bok­pro­duk­tion på upp­drag åt olika kun­der samt bokut­giv­ning av i första hand livsberättelser.

Oppen­heim för­lag –Med ambi­tion att ge ut för­fat­tare och tex­ter som berör och väc­ker nyfi­ken­het, oav­sett genre.

Ord & Bild - En tid­skrift som ägnar sig åt lit­te­ra­tur, sam­hälle, poli­tik, filo­sofi och foto­grafi, där tex­ter av olika arter korskopp­las med varandra.

Ord­bil­der - Kon­trak­te­rar och pub­li­ce­rar intres­santa verk, såväl serier och roma­ner som jour­na­lis­tiskt mate­rial, för läsare från äldre barn till ung­do­mar och vuxna.

Palet­ten - Sve­ri­ges äldsta konst­tid­skrift som vän­der sig till alla med ett spe­ci­al­in­tresse för konst. Kons­ten är det cen­trala och Palet­ten har för avsikt att all­tid invol­vera och enga­gera konst­nä­rer i sam­ar­bete med de olika numren.

Pon­ton –Lit­te­rär tid­skrift av och för unga som utkom­mer med fyra num­mer varje år. För att bli pub­li­ce­rad i pon­ton måste du vara mel­lan 14 och 21 år gam­mal. För att läsa pon­ton får du vara pre­cis hur ung eller gam­mal som helst.

Posi­tiv För­lag - I Dalarna finns Posi­tiv för­lag som bland annat ger ut en tid­ning för barn som fått myc­ket högt betyg. Tid­ningen Tivoli är full­ma­tad med nypro­du­ce­rade svenska serier, fan­tas­tiska bil­der, fan­ta­si­fulla berät­tel­ser, klu­riga pys­sel och finur­lig fakta. De har även gett ut Loranga Masa­rin och Dar­tan­jang i serieform.

Rikets sal – I en tid av mör­ker och själs­lig torka reser sej riketssal.se som en krycka att luta sej mot. Träd in i temp­let, tag natt­var­den och skratta. Riketssal.se erbju­der snabba lös­ningar på stora problem.

Rosen­larv - Femi­nis­tiskt för­lag som räd­dar böc­ker de vill läsa ur glömska och bib­li­o­teks­ma­ga­sin. De upp­täc­ker stor­he­ter du inte trodde fanns och åter­ut­ger böc­ker som borde ha bli­vit klassiker.

Ruth Fell­din – Läkare, konst­när, skulp­tör och för­fat­tare med stun­dens ingi­velse som sty­rande och fär­ger, ofta ljusa eller kraft­fulla, som det cen­trala i ska­pan­det. Ruth skri­ver främst deckare.

Sub­al­tern - tid­skrift som inte bry­ter med sitt dunkla för­flutna, eller påstår sig fun­nit en slut­gil­tig form. Not­hing is con­stant but change. Sub­al­tern hop­pas efter bästa för­måga fort­sätta mura på en mångschat­te­rad platt­form för en mot­stån­dets och hän­fö­rel­sens estetik.

Syn­di­ka­lis­tiskt forum – I Fol­kets Hus vid Järn­tor­get hål­ler de till och pre­sen­te­rar böc­ker och tid­skrif­ter om syn­di­ka­lism, kom­mu­nism och anarki.

Thorén & Lind­skog – Nystar­tat för­lag som har för avsikt att över­sätta och ge ut roliga, tra­giska, spän­nande, van­sin­niga och fan­tas­tiska berät­tel­ser från Tyskland, Öster­rike och Schweiz vilka ald­rig nått Sverige.

Trom­bone - Har som mål­sätt­ning att trampa nya lit­te­rära sti­gar, att ger ut nyska­pande och klas­sisk lit­te­ra­tur i en osa­lig bland­ning. Trom­bone räds inte korta expe­ri­men­tella manus.

Utflukt – Norsk ide­a­lis­tisk tid­skrift med en bred ori­en­te­ring mot kul­tur, lit­te­ra­tur och sam­hälls­frå­gor. Redak­tio­nen består ute­slu­tande av kvin­nor, och femi­nis­tiska per­spek­tiv tas ofta upp. Skri­ben­ter, illust­ra­tö­rer och läsare är av bägge kön, och tex­terna upp­trä­der i många olika former.

Vagant - ”ny lit­te­ra­tur, begeistrede pre­sen­ta­sjo­ner, kri­tiske bemerk­ninger, filo­so­fiske side­blikk og dypt­pløy­ende ana­ly­ser. Vi publi­se­rer essays, over­set­tel­ser, anmel­del­ser, inter­vjuer og alle for­mer for skjønnlitteratur”

Ver­tigo - Pre­sen­te­rar tex­ter på avgrun­dens rand för läsare som inte öns­kar vända bort ansik­tet från vår tids kata­strof. Yrsel och illamå­ende, hän­fö­relse och uppen­ba­relse, poesi och kri­tik där ord­ningen och spek­tak­let tra­sas sönder.

Vom­bat - Litet för­lag som med que­er­fe­mi­nis­tisk grund tän­ker stort. Tan­ken är att visa olika aspek­ter av barn och ung­do­mars liv utan att det som bry­ter mot nor­men ses som avvikande.

Värl­dens Ende – Kre­a­tiv sam­man­slut­ning av konst­nä­rer och vän­ner med seri­e­kons­ten som ett av de vik­ti­gare insla­gen i verk­sam­he­ten. Kol­lek­ti­vet står för det kol­lek­tiva och kom­plexa i en tid präg­lad av indi­vi­du­a­lism och karriärism.