VAD

Textival Litteraturfestival 2018
- Get your text together

Textivals Textmässa med utstäl­lande för­lag och aktö­rer fun­ge­rar som ett nav för Tex­tival Lit­te­ra­tur­fes­ti­val och har tidi­gare år loc­kat upp till 600 besö­kare. Med mäs­san vill Textival sär­skilt lyfta fram mindre för­lag och tid­skrif­ter med en kva­li­ta­tiv och/eller intres­sant utgiv­ning av skön­lit­te­ra­tur, kul­tur­de­batt och konst samt aktö­rer som med pro­duk­tion, pro­jekt eller verk­sam­het rör sig inom text, konst och sam­hälle. Text­mäs­san ska också ses som en mötes­plats: mel­lan för­lag, konst­nä­rer, för­fat­tare, läsare och publik.

VAR

Textival Textmässa

Kulturhuset Oceanen

NÄR

5 maj 2018, 12:00-18:00

EVENT

UTSTÄLLARE 2018

Tidskriftsverkstaden i Väst

Tidskriftsverkstaden har sedan starten sommaren 1992 understött och utvecklat produktionen av kulturtidskrifter. Föreningen utvecklar den materiella och intellektuella bas för fristående publicistisk verksamhet, erbjuder bland annat kurser samt samarbetar kring en mängd projekt.

www.tidskriftsverkstaden.se

Vildhallon - Ett kreativt företag

Vildhallon växer vilt i den kreativa myllan och tror på styrkan i det spretiga vid sidan av grusvägen. Vildhallon är ett kreativt företag som gett ut dikt- och serieböcker, bräd- och äventyrsspel och skivor. Vildhallon ägnar sig också åt bland annat föreläsningsverksamhet

www.vildhallon.com

www.facebook.com/vildhallon

 

Vagant

Vagant är en tidskrift för litteratur, konst, musik, film, kritik, översättningar, analyser, idéer och samtidsdebatt som utkommer i pappersform fyra gånger per år och ger även ut nätexklusivt material. Vagants redaktion är baserad i Tyskland, Norge, Danmark, Italien och Sverige.

www.vagant.no

https://www.facebook.com/vagantred/

insta: @vagant_red

 

Trombone

Trombone är ett bokförlag som startade 2005 med målsättningen att trampa nya litterära stigar i alla former. Förlaget är öppet för det nya och det vågade, för det äldre och det klassiska. Förlaget har fokus på svensk samtidspoesi och prosa, men även översättningar och läroböcker.

www.trombone.se

https://www.facebook.com/litteratur/

 

Themis förlag

Themis förlag ger ut både klassisk och nyskriven kvalitetslitteratur - såväl romaner och poesi som filosofiska verk. Themis första bok kom 2001: Bokstäverna jag färdas i : en antologi om Nelly Sachs, vilken följdes av flera tvåspråkiga poesiböcker.

www.themisforlag.se

 

Teg Publishing

Teg Publishing är ett bokförlag, skivbolag och medieproduktionsbolag som sedana 2010 producerar och publicerar böcker, musik, film och poddradio. Teg Publishing driver också flertalet projekt samt delar årligen ut ett vistelsestipendium till kulturutövare.

www.tegpublishing.se

 

Skrivarkollektivet Göteborg

Skrivarkollektivet är ett nystartat Göteborgsbaserat kollektiv om femton personer som arbetar med text i olika former. De tror på sammanhang som grogrund för det enskilda skrivandet och arrangerar även workshops och uppläsningar.

https://www.facebook.com/skrivarkollektivetgoteborg

Insta: @skrivarkollektivetgbg

RFSL & RFSL Newcomers

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter driver - på lokal, nationell och internationell nivå - verksamheter och projekt för att stärka kampen för lika rättigheter oavsett kön, identitet eller sexualitet. RFSL Newcomers arbetar med asylrätt, migration och nyanlända hbtq-personer.

www.rfsl.se

 

Redaktionell praktik

Institutionen för litteratur, idéhisroria och religion, GU

Redaktionell praktik är en kandidatutbildning i litteraturvetenskap som erbjuder kunskaper kring textredigering, utgivning och litterära evenemang till personer som ser sin framtid inom förlag, tidningar, tidskrifter eller bildningssektorn.

facebook.com/redaktionellpraktik

www.instagram.com/redaktionellpraktik

 

Rámus

Sedan 2002 ger Rámus ut den översatta litteratur som de själva vill läsa inom såväl prosa som poesi: kvalitetslitteratur av författare från ett 30-tal länder. Förlaget arrangerar även uppläsningar, samtal och internationella utbyten mellan författare.

www.ramusforlag.se

 

Positiva Gruppen Väst

PG Väst är en mötesplats för personer berörda av hiv - oavsett kön, sexualitet eller etniskt ursprung - med fokus på stöd och rättigheter. De tillvaratar rättigheter, utbyter kunskap och erfarenheter, bland annat genom konstnärliga workshops och storytellingprojekt.

www.pgvast.se
 

Tidskriften Ord&Bild

I 126 år har Tidskriften Ord&Bild varit en röst i samtiden, en plats för konst- kultur- och samhällsdebatt, för såväl nyskriven svensk som nyöversatt utländsk prosa och poesi, för essäistik och gränsöverskridande skapande mellan ord och bild.

www.tidskriftenordobild.se

www.facebook.com/tidskriftenordobild

twitter.com/OrdoBild

www.instagram.com/ordobild

 

Nätverkstan Kulturtidskrifter

Nätverkstan Kulturtidskrifters syfte är att vara ett stöd för svenska kulturtidskrifter genom att förbättra och förenkla distribution, synliggöra, sprida och marknadsföra tidskrifterna samt tillhandahålla utrustning på både fysiska och digitala plattformar.

www.facebook.com

natverkstankulturtidskrifter

 

Novellix förlag

Novellix grundades 2011 och ger ut nyskrivna noveller i fickformat fyra gånger om året och vill ge läsupplevelser i ett grafiskt tilltalande och lättillgängligt format, anpassat för den som vill ha mer läsning i sitt liv men inte riktigt hittar tiden till det.

https://novellix.se/

@novellix både på instagram och facebook

Nordiska folkhögskolan - kurserna Visuellt berättande och Text & bild

Nordiska folkhögskolan är belägen i Kungälv, har en bredd av kurser och bjuder in deltagare att träffas vi över gränser. Kursen Visuellt berättande fokuserar på utveckling av visuellt språk genom kreativa verkstäder. Kursen Text & Bild är en grundläggande skrivarkurs som rymmer ett brett fält inom text och bild.

www.nordiska.fhsk.se

 

Lesbisk Landsbygd

Kan en grantoppskymning, en utsikt över ett hygge och ett vindskydd i motljus vara lesbiska? Nätverket Lesbisk Landsbygd skapar rum som tar plats och definierar en tillvaro som finns men sällan nämns med fokus på att synliggöra de queera och lesbiska landsbygderna

www.instagram.com/lesbisklandsbygd

 

Bokförlaget Kärret

Bokförlaget Kärret är ett litet Göteborgsförlag med blandad utgivning. De startade 1996, då med det primära syftet att ge ut Gunnar Walls – senare prisbelönta – verk Mörkläggning – statsmakten och Palmemordet som inget annat förlag vågade ta sig an.

karretforlag.wordpress.com

KulturUngdom

KulturUngdom är en ideell förening som backar, synliggör och utvecklar initiativ kring eget skapande, projekt och arrangemang av och med unga i Västra Götaland. Bland KulturUngdoms medlemmar finns bland annat poeter, krönikörer, aktivister och konstnärer.

www.kulturungdom.se

KulturUngdom på facebook och instagram

 

Goethe-Institut Sverige

Goethe-Institut är Tysklands kulturinstitut med verksamhet i hela världen. Deras uppgift är att främja det tyska språket i utlandet och gynna det internationella kultursamarbetet.

www.goethe.de/ins/se

www.instagram.com/goetheinstitut_schweden

facebook.com/goetheinstitut.schweden

 

Glänta

Glänta är en kulturtidskrift som behandlar filosofi, litteratur och konst. bokförlag. Glänta driver också förlagsverksamhet med utgivning som rör sig över gränserna mellan teori och politik, filosofi och litteratur, forskning och konst, ofta i essäform.

www.glanta.org

 

Fronesis

Fronesis är en samhällsteoretisk kulturtidskrift, som utkom med sitt första nummer 1998 och samlar politik, teori och kritik i omfångsrika nummer. Fronesis går på djupet med samtidens sociala och politiska frågor och värjer inte för det som är komplicerat.

www.fronesis.nu

 

Folket i Bild Kulturfront

Folket i Bild/Kulturfront är en tidning och en förening som startades 1971 av människor från kulturlivet, intellektuella samt aktiva i rörelserna som arbetade i solidaritet med Vietnams befrielsefront och motsatte sig imperialismen i världen.

www.fib.se

@fibkulturfront på facebook

Celanders

Celanders är ett litet, oberoende förlag med bred utgivning. De arbetar för att ge spridning åt progressiv skön- och facklitteratur – skärpt utan att vara akademiskt, lättillgängligt men inte populistiskt. De vill bereda plats åt både fördjupade analyser och nyskapande litteratur.

https://celanders.se/

Bucket List Books 

Bucket List Books ger bara ut böcker som måste ges ut. Livet är kort och vi har bara tid för intressanta och inspirerande böcker. Hinken fylls med utvalda berättelser i varierande form. Vi ger ut både fiktion och fakta, både svenska och utländska berättare – gärna kvinnor. 

http://bucketlistbooks.se/

https://www.facebook.com/bucketlistbooks

https://www.instagram.com/bucketlistbooks/

 

Poesiserien Blå blixt - Brombergs

Under Poesiserien Blå blixt utkommer vartannat år en antologi på Brombergs, och däremellan även enskilda poesisamlingar från poeter som medverkat i antologierna. Brombergs Bokförlag bildades 1975 och ger ut skönlitteratur, facklitteratur, barn- och ungdomsböcker.

https://www.facebook.com/BlaBlixt/

 

Tidningen Brand

Brand är en anarkistisk tidskrift som givits ut med obruten kontinuitet sedan 1898, och med nuvarande redaktion sedan maj 2010. Med fokus på illustrativa och analytiska texter och bilder lyfter de politiska kamper och enande element i dessa.

www.facebook.com/tidningenbrand

tidningenbrand.se

Alhambra

Alhambra vill visa svenska läsare att samma universella budskap finns att hämta i alla språk. Något som talar för människans enhet på jorden och mot hennes splittring i sinsemellan stridande kulturer. Förlagets böcker handlar därför främst om friheten att lära, vara och skapa, utan gränser eller hinder.

www.alhambra.se

ABF

ABF är Sveriges äldsta studieförbund, som finns i alla landets kommuner och erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar, seminarier och kulturarrangemang. ABF Media Lab arbetar även med publicering och pod-verksamhet inom ABF Play och ABF Pod.

www.abfmedia.se

HITTA HIT