Textival Litteraturfestival 2013

VAD

VAR

Program

Barnens Textival

Stora Teatern i Göteborg

NÄR

23  mars 2013

Hela vårt lit­te­ra­tur­fes­ti­vals­pro­gram tar plats på Stora Tea­tern i Göte­borg, den 23 mars.

Undan­ta­get är instal­la­tio­nen v a t t e n p o e s i som dagarna innan — 21–22 mars — finns på natu­rum Horn­bor­gar­sjön, läs om det här. Delar av instal­la­tio­nen tar också plats på Stora Tea­tern den 23 mars.

Ja, lör­dag 23/3: vi öpp­nar kloc­kan 11, och run­dar av framåt 01.
Där­e­mel­lan blir det sam­tal och inter­ak­tiva pro­gram­punk­ter, utställ­ningar och instal­la­tio­ner, distro och pre­sen­ta­tio­ner, konst och lit­te­ra­tur.
Här nedan föl­jer hela pro­gram­met med pre­sen­ta­tio­ner, i något slags tids­ord­ning. 

EVENT

Bar­nens Tex­tival


11.00–17.00
Tex­tivals rum för de yngre när­mar sig lit­te­ra­tu­ren genom hög­läs­ning, ska­pande och lek. Bar­nens Tex­tival är öppet för barn, deras vuxna och andra som är nyfikna på var grän­sen dras eller sud­das ut mel­lan ord och bild, mel­lan fan­tasi och verk­lig­het. I år kret­sar Bar­nens Tex­tival kring poe­tiskt musi­ka­liska Sjung den! av Sara Hall­ström och Vanja Lar­berg samt civil­ku­ra­gets illu­stre­rade skild­ring Rosas Buss av Fabri­zio Silei.

13.00
Poe­ten Sara Hall­ström och teck­na­ren Vanja Lar­berg utgår ifrån sin bil­der­bok “Sjung den!” och gör en bild– och ord­works­hop med barn och deras vuxna. Vi letar, sam­lar och spa­nar på plats för att teckna och skriva egna berät­tel­ser. Works­ho­pen inleds med läs­ning ur boken.

15.00
Tea­ter­works­hop med tema Grän­ser. För barn från 8–12 år.
Vad är en gräns? Hur ser de ut, grän­serna? Finns det osyn­liga grän­ser, grän­ser som vi kän­ner av men inte kan se? Är grän­serna lika för alla och vilka grän­ser finns i våra liv? Genom kropps­ligt gestal­tande och lek under­sö­ker vi grän­ser till­sam­mans. Vi kom­mer inspi­re­ras av ”Rosas Buss”, en bok av Fabrizo Silei och Mau­ri­zio A.C. Qua­rello om grän­sö­ver­skri­da­ren Rosa Parks.
Leder works­ho­pen gör Clara Ger­dmar som är teaterpedagog.

PROGRAM

Arki­val

11.00–18.00
Med utgångs­punkt i insam­lan­det, kate­go­ri­se­ran­det och beva­ran­det dis­ku­te­rar Arki­val vad som hän­der när vi tar med oss arki­vet och det för­flutna ut i värl­den. Hur vi använ­der spår, mel­lan­rum och frag­ment för att forma någon­ting nytt, men också hur vi tar hand om vår histo­ria. Här speglas dessa frå­ge­ställ­ningar ur olika perspektiv.

Dock­ha­ve­ris­tiskt ocku­pa­tions­ka­bi­nett
11.00–18.00
Det kol­lek­tiva för­la­get och den lit­te­rära bas­grup­pen Dock­ha­veri ger en rums­lig och tex­tu­ell instal­la­tion, ett språkla­bo­ra­to­rium, ocku­pa­tions­ka­bi­nett och dock­skåpsmu­seum. Här tar skri­van­det som kropps­lig och kol­lek­tiv prak­tik gestalt genom works­ho­pens delar, vilka fal­ler isär och puss­las ihop och fal­ler isär igen för att sedan följa med ut i värl­den på besö­kar­nas och del­ta­gar­nas kroppar.

Jarko: the col­lec­tion
11.00–18.00
Jarko är Jacob Hur­tig och Fred­rik Åkum som till­sam­mans pub­li­ce­rar, dis­tri­bu­e­rar och sam­lar fan­zi­nes, egen­pro­du­ce­rade tryck­sa­ker och artist books. Med utgiv­ningen vill de främja sam­tida konst­nä­rer som arbe­tar med tryck­sa­ker. 2011 påbör­jade Jarko sin sam­ling, ett arkiv som idag består av cirka 250 tit­lar. Delar av detta arkiv visas här.

Distro: en bok är väl ingen konst
11.00–18.00
Tex­tivals under­sök­ning av vad en bok kan vara fort­sät­ter. Till­sam­mans med bok­ska­pande konst­nä­rer och kre­a­tö­rer vill vi här ta ett steg när­mare en upp­lös­ning av grän­serna för hur en bok kan se ut. Säg två pär­mar, sidor och ett slut. Eller låt bör­jan sakna slut, den röda trå­den trassla till sig. Den enda begräns­ningen för del­ta­gande är att bokens grän­ser utfors­kas. 

Skri­bent­kol­lek­ti­vet och Kul­turUng­dom
11.00–18.00
Skri­bent­kol­lek­ti­vet är ett öppet forum för tan­kar, tex­ter och idéer. Ordets kraft och möj­lig­he­ter utfors­kas där läsare och skri­bent möts. Här ges en verk­stad där det till­sam­mans med besö­kare arbe­tas med en liten form för stora ord: haikun. Skri­bent­kol­lek­ti­vet stöt­tas av, är med­lem­mar i och delar här utrymme med för­e­ningen Kul­turUng­dom.

Det levande kän­ner oss säl­lan
11.00–21.00
Konst­nä­ren Rakel Heed Styffe har läst boken Rekviem för en van­skapt av Mat­tias Hag­berg. Heed arbe­tar ofta med att blanda olika mate­rial i berät­tande verk som både speg­lar verk­liga upp­le­vel­ser och fik­tiva inre histo­rier. Här ges en tyst bön för Stor-Stina, en svart fjä­der, en resa och en hyll­ning till de som ännu inte levat eller de som för län­ge­se­dan lämnat.

Dröm­fång­are – det andra sam­ta­let
11.30–13.30
Vad menade Carl-Gustav Jung med dröm­värl­den som Dödens rike? Går det att kom­mu­ni­cera sovande? Påver­kas våra dröm­mar av ålder och klass? I detta andra av sex publikin­ter­ak­tiva sam­tal inom pro­jek­tet utfors­kar Tea­ter Trix­ter, här till­sam­mans med dra­ma­ti­kern och poe­ten Pamela Jasko­viak, hur dröm­mar kan använ­das i arbe­tet med berät­tel­ser. Pro­gram­punk­ten fil­mas och livestreamas.

Ful: sam­tal om queer form och este­tik
12.00–13.00
Hur kan en arbeta norm­kri­tiskt och med que­er­fe­mi­nis­tiska och post­ko­lo­ni­ala per­spek­tiv som este­tik? Hur kan teo­rier och tan­ke­gods omvand­las till gra­fisk och fysisk form? Ful revol­te­rar mot den moder­nis­tiska tra­di­tio­nen och för­sö­ker sam­ti­digt med sitt nya num­mer på temat hud att göra en tid­skrift som i sig är kropp, och som inte bara pre­sen­te­rar idéer om kropps­lig­het och kropps­po­li­tik. » Pro­gram­punk­ten teckentolkas.

Om hus för lit­te­ra­tur
12.00–14.30
Ett lit­te­ra­tur­hus, just här, av er, just nu? Tre berät­tel­ser från lika många aktö­rer. Olav Fuma­rola Uns­gaard dis­ku­te­rar de smala tex­ter­nas och alter­na­tiva aktö­rer­nas roll och bety­delse i lit­te­ra­tur­hu­sens till­bli­velse och drift till­sam­mans med Merete Lie från Lit­te­ra­tur­hu­set Fred­rikstad, Paul Opstrup från Lite­ra­tur­Haus Köpen­hamn, Frida Stål­handske och Anita K Alex­an­ders­son från Bok­da­gar i Dals­land samt Made­le­ine Berg­mark från Stads­bib­li­o­te­ket Göte­borg. » Pro­gram­punk­ten teckentolkas.

Avant + 4 ARK
12.00–16.00
Kul­tur­ve­tar­för­e­ningen och maga­si­net Avant har sla­git sig sam­man med arki­tek­tur­tid­skrif­ten 4 ARK. Till­sam­mans pre­sen­te­rar de en plats där besö­ka­rens röst blir hörd och tar del i en gemen­sam gräns­drag­ning. Vad skil­jer fin­kul­tur från ful­kul­tur? Dig från din granne? Innerstad från för­ort? Vad skil­jer text från lit­te­ra­tur? Frå­gorna blir till en ljud­fö­re­ställ­ning med besö­kar­nas tankar.

Wri­ting Move­ment – text i kore­o­grafi
12.00, 15.00, 18.30 och 21.30<
Fyra rörel­se­konst­nä­rer har bju­dit in fyra text­konst­nä­rer att skriva in sig i deras kore­o­gra­fier, för att gemen­samt utforska mötet mel­lan rörelse och text, kropp och ord. Här ges chan­sen att upp­leva dessa skilda verk som publik. Du kan även själv utvidga din egen upp­le­velse genom att delta som skri­bent. Tex­tival och Dans­by­rån pre­sen­te­rar dessa fyra före­ställ­ningar inom ramen för det nordisk-baltiska pro­jek­tet Wri­ting Move­ment.

Och till dig som publik, en upp­ma­ning: gör som Kristo­fer Folk­ham­mar, Lara Mindy, Eleft­he­ria Gero­foka och Sara Hall­ström, skriv in dig i Tex­tival­ko­re­o­gra­fin För dig som vågar och vill så pub­li­ce­ras dina alster.

Wri­ting Move­ment: Jan­nine Rivel/The Wood Rab­bit + Eleft­he­ria Gero­foka
12.00–12.30
Jan­nine Rivels konst­när­skap är en kore­o­gra­fisk poe­tik som utgår från skif­tande och icke­lin­jära mot­sat­ser. Som skå­de­spe­lare är Elet­he­ria Gere­foka nu aktu­ell i pjä­sen Lucy på Ange­redstea­tern men arbe­tar även som kul­tur­jour­na­list. Här möts de i den ur ett solo utveck­lade The Wood Rab­bit, mel­lan still­het och rörelse och i nära rela­tion till de dju­paste strukturer.

Wri­ting Move­ment: Elnaz Pai­a­mani + Mindy Lara
15.00–15.30
Elnaz Pai­a­mani är dan­sare och rap­pare. Här län­kas sam­tida ele­ment sam­man och en sam­man­satt kore­o­gra­fisk och musi­ka­lisk remix som hyll­ning till folk­mu­si­ken från nord­västra Iran pre­sen­te­ras. Mindy Lara är fri­lans­jour­na­list med hjär­tat i musi­ken. Lara söker det opti­mala uttrycks­sät­tet med intresse för mot­ta­ga­rens reak­tion och arbe­tar med text, video, form­giv­ning och foto.

Wri­ting Move­ment: Frauke och Helena Pers­son + Kristo­fer Folk­ham­mar

18.30–19.00
“I ett till­stånd som vi inte vill lämna, som nat­tens mör­ker hjäl­per att för­stärka, finns det som är vaket.” Frauke, butoh­dan­sare och kore­o­graf, möter ljud­konst­nä­ren Helena Pers­son i en ljudin­stal­la­tion och per­for­mance, där kore­o­grafi och ljud ska­pas i sam­klang. Kristo­fer Folk­ham­mar är för­fat­tare, lit­te­ra­turkri­ti­ker och med­ar­be­tare på tid­skrif­ten Ord & bild. Här ser vi dikt, natt och den nakna krop­pens lyrik mötas.

Wri­ting Move­ment: Moa Matilda Sahlin/Lion YOsee + Sara Hall­ström

21.30–22.00
Moa Matilda Sah­lin arbe­tar med kore­o­grafi som rörelse av tanke. Sara Hall­ström är poet och skri­var­pe­da­gog. I sitt sam­ar­bete intres­se­rar de sig för käns­lor och hand­lingar som har med språk och kropps­språk att göra. Minna Elif Wen­din och Jan­nine Rivel del­tar som dan­sare i Lion YOsee. En veten­skaps­dikt av levda erfa­ren­he­ter, spe­gel­neu­ro­ner, hopp och vibre­rande kroppar.

Laby­rint
13.00–14.30
Tre instängda män­ni­skor i ett mörkt rum som för­gä­ves för­sö­ker nå varandra, tala och kom­mu­ni­cera. Tex­ten heter Laby­rint och för­fat­ta­ren Erik Hul­tin läser till­sam­mans med fler ele­ver från Schil­lerska gym­na­si­ets kurs Lit­te­rär gestalt­ning. Dan­sare från samma skola gestal­tar det tysta mimiska spe­let mel­lan tex­tens karaktärer.

Ful­ra­dio — någon form av kon­sert
13.00–20.00
I sam­band med tid­nings­släp­pet pub­li­ce­rar Ful­ra­dio — Sve­ri­ges enda que­er­fe­mi­nis­tiska podcast — sex nya ljud­verk som alla på olika sätt berör temat hud och bju­der på kropps­liga ljud­land­skap av mar­kov­ked­jor, man­do­lin­pop, exor­cism, poesi, tatu­e­ringsnå­lar och idiss­lande. Med­ver­kar gör Johan Siri Landgren/Siri Man­dolini, Athena Far­rok­hzad, Malin Hol­gers­son, Frauke Sch­midt, Oiv­vio Polite och Ful.

Live: kloc­kan 13.15 upp­trä­der Siri Man­dolini på första bal­kong vid Stora scenen!

Van­skapt berät­telse och repli­ker på det abnorma
13.30–14.30
För­fat­ta­ren Mat­tias Hag­berg och konst­nä­ren Rakel Heed Styffe i sam­tal med bib­li­o­te­ka­rien Emma Moll­dius. Om avgrun­den mel­lan det norm­sty­rande och det som betrak­tas som främ­mande. Vad är det som loc­kar i det abnorma och vad hän­der med den fak­tiska histo­rien när vi åter­be­rät­tar den? Här ställs frå­gor kring vad män­ni­sko­värde är och har varit, berät­tel­sens roll och tolk­ning­ens påver­kan. » Pro­gram­punk­ten teckentolkas

10TAL: vad är en debu­tant?
14.30–16.00
10TALs senaste num­mer hade titeln Komma ut. Här möts Linus Lundgren-Widén, Kristo­fer Folk­ham­mar, Elin Grels­son Almestad, Jack Hildén och Lot­ten Skepps­tedt i ett sam­tal om debu­tan­tens möj­lig­he­ter, den lit­te­rära offent­lig­he­tens grän­ser och utgiv­ning­ens makt­ap­pa­rat. Att komma ut med lit­te­rär text, på pap­per eller på skärm, på för­lag eller blogg, är fram­förallt en fråga om utrymme. Och en fråga om att ges plats, om vart upp­märk­sam­he­ten är rik­tad. Var äger de avgö­rande sam­ta­len mel­lan för­fat­tare och läsare rum? » Pro­gram­punk­ten teckentolkas.

Se men inte höra — eller tvärt om
15.30–17.00
Vad berät­tel­ser säger och är upp­byggda av påver­kar hur vi ser på värl­den. Men hur ser värl­den ut om du inte själv ser? Kul­tur­för­e­ningen Uto­piaver­kar för ett kul­tur­liv som till­hör, ska­pas och for­mas av alla. De arbe­tar atti­tyds– och plats­för­änd­rande för att över­brygga hin­der. Här möter desig­nern och Uto­pias pro­jekt­le­dare Hanna Af Ekström konst­nä­ren Linda Spå­man, fil­ma­ren Hanna Högs­tedt samt Ann Åker­berg kring frå­gor runt deras arbete med gestalt­ning inom text, bild och tal. » Pro­gram­punk­ten teckentolkas.

Röst­flö­den
15.30–20.30
Röst­frag­ment från olika delar av värl­den, tal­böc­ker, fil­del­ning­ens inne­bo­ende spel­reg­ler och dess kon­kreta geo­gra­fiska använd­ning. Här låter konst­nä­rerna Alex Ber­man och Filip Stre­beyko de fysiska rös­ter­nas ljud bilda ett akus­tiskt titt­hål in till nätets abstrakta rum. Fram­trä­der gör en annars dold infra­struk­tur, en sorts motor­vä­gar för litteratur.

Att skriva in och skriva ut
16.30–18.00
Vad blir håg­kom­met, vad kan glöm­mas och vem bestäm­mer det? I ett sam­tal om gall­ring, grän­ser och kanon dis­ku­te­rar Helena Fager­tun lit­te­ra­tur, arkiv och histo­ria med Cas­par Eric Chri­s­ten­sen, poet som skri­ver blog­gen Frag­men­ter mod et kul­tu­relt arkiv, Karl-Magnus Johans­son, arki­va­rie på Land­sar­ki­vet i Göte­borg och Maria Mår­sell, lit­te­ra­tur­ve­tare. Ceci­lia Grön­berg och Jonas (J) Mag­nus­son från OEI inle­der med ett före­drag uti­från boken För pås-seende. Berndt Pet­ter­sons col­lage och bok­stavs­konst. » Pro­gram­punk­ten teckentolkas.

Vir­tual Pre­sence in Phy­si­cal Absence (VPPA) #1
16.30–18.00
Tea­ter­grup­pen Bird­man och scen­konst­kom­pa­niet Bom­bina Bom­bast ger ett work-in-progress. På Stora Tea­tern i Göte­borg och på Moris­kan i Malmö, sam­ti­digt. Där fascis­tiska ide­o­lo­gier vill skapa distans mel­lan män­ni­skor vill VPPA använda ett gemen­samt digi­talt berät­tande och skapa en gemen­sam skild­ring, ett enda vir­tu­ellt rum via många fysiska.

Fest­lig­he­ter
18.00–01.00
Dag över­går till kväll och det blir fest. Vi bör­jar låg­mält så att sam­ta­len vid bar­bor­den får plats, och vi avslu­tar med dans, dans, dans. Bakom skiv­spe­larna finns Maria Mår­sell från tid­skrif­ten Const Lite­rary Pre­view, Iki & Hanna från Uto­pia samt Tex­tivalcrew. Earth Hour inne­bär stäm­nings­fullt levande ljus till vårt quiz och sam­ar­be­tet med Dans­by­rån ger två före­ställ­ningar: Frauke och Helena Pers­son + Kristo­fer Folk­ham­mar samt Moa Matilda Sahlin/Lion YOsee + Sara Hall­ström. Läs mer om dessa ovan, under rubri­ken Wri­ting Move­ment. Ni är vårt mesta säll­skap när lör­dag går mot söndag.