Textrakt

En bok­skog och en åtta plan­kor bred per­rong, en genom­fartsort, en by, en lands­bygd. Mitt emel­lan Borås och Herr­ljunga lig­ger Mol­la­ryd och det är det som är utgångs­punk­ten. När vi låter text och konst från olika håll och med olika rikt­ning möta plat­sers ele­ment, miljö och människor.

Hur rela­te­rar en sinn­lig rörelse till det skrivna ordet? Vad gör en fysisk rör­lig­het med den lit­te­rära upp­le­vel­sen? Vil­ken roll spe­lar berät­tel­serna i plat­sens identiteter?

Textrakt är en utsväv­ning som är tänkt att testa Tex­tivals erfa­ren­he­ter och mål på och med nya are­nor och sam­ar­be­ten. Ett slags under­sök­ning där text, konst och berät­tel­ser möter plats, rörelse och sam­man­hang, en inbju­dan till ett inter­ak­tivt utfors­kande nära en bok­skog, utmed en järn­vägs­räls, i en by och vidare och mer. Vi vill skapa fler och andra rum för tex­ter utan­för mitt­få­ran, visa på en bredd av nära och avlägsna berät­tel­ser samt skapa både fysiska och sinn­liga plat­ser för textkonst.

Som en sam­lande punkt finns Mol­la­ryd Per­rong­bib­li­o­tek — ett bib­li­o­tek utan åter­läm­nings­krav där böc­ker möter andra böc­ker, tex­ter söker läsare, läsare hit­tar annan läsare.

VAD

Samtal, läsningar, vandringr workshop

VAR

Mollaryd, Herrljunga

NÄR

2013, 2014, 2015, 2016, 2017

PROGRAM

2017

Skiljande tecken - platsens begär

GIBCA extended 2017

2 september 2017, 4 november 2017 i Mollaryd

2016

2 september

konstpauser och tematiska vandringar under Fjällastigens dag 2016

https://www.facebook.com/events/598752370309152/

 

1-2 juli

Queerpoetisk vandring under Borås Pride 2016

EN QUEERPOETISK VANDRING

Vi utgår ifrån poe­sin som göm­mer sig i mural­mål­ning­arna, under bro­arna och under skulp­tu­rer­nas föt­ter. Den nöjde borå­sa­ren berät­tar vad som egent­li­gen är att vara nöjd över och kani­nen i par­ken und­rar vad vi jagar efter när vi jagar efter en annan verk­lig­het. Ute frå­gar var inne är, den med längst näsa vin­ner i det korta lop­pet. Vi tar del av hur det känns att ha en hud av bark eller ben av gre­nar medan rela­tio­nerna pend­lar mel­lan knutna pisto­ler och stålrörstornados.

I En que­er­po­e­tisk vand­ring rör vi oss mel­lan sta­tyer och skulp­tu­rer och sådant som skulle kunna vara skulp­tu­rer, saker som skri­vits och sagts och sådant som borde bli till full­stän­diga meningar. Vi pla­ce­rar histo­riska que­era rös­ter i nya, äldre och tids­lösa mil­jöer och skri­ver in några sak­nade rös­ter i sam­ti­den. Pro­me­na­den star­tar i Myc­kets Luft­slott på Stora tor­get i Borås och avslu­tas inte långt därifrån.

I och nära Luft­slott sker också en mängd andra pro­gram­punk­ter, Arran­ge­rat av Myc­ket, Borås Konst­mu­seum, Kul­turUng­dom, Slöjd i Väst samt Blanca UF, Feli­cia Linsér, Nat­halie Fran­zén, Anna Nygren, Stitch City Rol­lers, RFSL Newcomers, Sofia Hul­tin. Se Borås Pride för mer info.

En que­er­po­e­tisk vand­ring arran­ge­ras inom pro­jek­tet Textrakt, som drivs av den lit­te­rära aktö­ren Textival.

Prak­tiskt:
Sam­ling vid Luft­slott, Stora Tor­get i Borås, fre­dag 12.00 och lör­dag 13.00. Vand­ringen tar ca 60 minu­ter.
Till­gäng­lig­het – vi kom­mer att röra oss i mak­lig takt på plat­ser där det är möj­ligt att ta sig fram till fots, med barn­vagn, med rol­la­tor och rull­stol. Det kom­mer att läsas text, denna tec­ken­tol­kas eller röst­för­stärks ej men kom­mer del­vis att visas i skri­ven form på ark. Det kom­mer att vara visu­ellt, det syn­tol­kas ej men kom­mer till stor del att beskri­vas i talad form. Läs­ning­arna görs på svenska.

Plats: sam­ling vid Myc­kets Luft­slott, vid ”den nöjde borå­sa­ren” på Stora Tor­get, Borås

 

17–19 mars

Littfest, med RättBuss, Koloni, Cyklopen, GAFF

Med RättBuss — Koloni — Cyklopen — GAFF till Littfest

17–19 mars är det dags för årets upp­laga av Umeås lit­te­rära glädje: Litt­fest! Tex­tival tar plats ombord på Rätt­Buss bred­vid bland andra Cyklo­pen, Koloni och GAFF, styr nor­rö­ver och par­ke­rar Umeå Fol­kets Hus.

Resan går från Stock­holm via Gävle och Sundsvall. Avgång 17 mars och till­ba­ka­komst 20 mars. Läs mer här och köp bil­jett här. Ombord på vägen upp invigs vårt Buss­bib­li­o­tek för våren och Anders Olofs­son ackom­pan­je­rar fär­den längst med kus­ten. Och som all­tid: den goaste av busstäm­ning och bar för den som önskar.

Väl i Umeå bjuds bland annat:
◇ Utvalda ord i sär­skilda rum: Ett sam­tal om kon­tex­tens och rum­mets bety­delse för sam­tal, ord och läs­ning — med utgångs­punkt i Cyklo­pen­bib­li­o­te­ket på kul­tur­hu­set Cyklo­pen, Buss­bib­li­o­te­ket på Rätt­Buss och Tex­tivals arbete kring rela­tio­nen mel­lan text, konst och plats. Här lyfts frå­gor kring bland annat spe­ci­fika plat­ser och fysiska böc­ker — och det som sker där­e­mel­lan — i plats­fri­het och lit­te­rära tids­luc­kor.
Dess­utom bjuds det upp till säsongsin­vig­ning av Buss­bib­li­o­te­ket: med skål och hyll­ningar för tex­ter i rörelse och rörel­ser i text. Med: Tex­tival — Stina Nilss, Rätt­Buss — Peter Oijens, Cyklo­pen — Elof Hell­ström, Koloni — Christian Pal­lin, Frida Sand­ström med flera. Tid & plats: Lör­dag 19 mars, 13.00–14.00. Ombord på Rätt­Buss utan­för Umeå Fol­kets hus.

◇ Gent­ri­fi­e­rings­sa­fari i Umeå med Erik Pers­son som cice­ron. Avgår Fre 17:00 och Lör 12:00 och 17:00
◇ Utflykt till hem­lig plats. En rese­in­ra­mad musik– och platsupp­le­velse. Avgår Fre­dag 18:30. Till­baka 23:00.
◇ Pre­cis som hela fes­ti­va­len, avslu­tar vi stor­sla­get på lör­da­gen. På plats på Gal­leri verk­lig­he­tens inner­gård veck­las hela buss­fes­tan­dets magiska verk­tygs­låda ut och tar fram det bästa:
—> Trap­ped in a loop — expe­ri­men­tell pop­mu­sik­duo från Göte­borg : Mag­da­lena Ågren och Richard Wider­berg.
—> Sheik Ano­rak — Frank Gar­cias solo­pro­jekt — gitarr, trum­set, dator och effekt­pe­da­ler.
—> Anders Olof­son — ljud­konst­när som bland annat dri­ver gal­leri Fabriks­ga­tan 48 och bok­för­la­get Vips & Vaps. 
—> Julian McKin­ney / GAFF

2015

> Buss­bib­li­o­te­ket på Rätt­Buss. 

> 7 mars 2015. Tex­ter­nas Hem på Fram­tids­da­gen vid Herr­ljunga stationshus

> 29 april — 4 maj 2015. Alter­na­tiv Char­ter till Wars­zawa med RättBuss

> 9 maj 2015. Fjäl­lasti­gens dag. Konst­pa­u­ser. Vår­öpp­ning och gall­rings­fest i Perrongbiblioteket.

> 9 maj 2015. Milen. Mol­la­ryd och Als­ter.

> 18–19 juli 2015. En tex­tur. Bok­mäs­san i Od. Läs mer här.

> 5 sep­tem­ber 2015. Vandra i Sju­hä­rad — Fes­ti­val. Per­rong­bib­li­o­tek, kul­tur­vand­ring, installation.

> 19 september-14 novem­ber 2015. GIBCA exten­ded, Mol­la­ryd, Tjörn, Möln­lycke + Wars­zawa. 

2014

> 8 juni 2014. Invig­ning av Mol­la­ryd Per­rong­bib­li­o­tek.

> 14 juni 2014. Tex­ter­nas hem med Marie Hål­lan­der och Tove Mörk­berg på Uddebofestivalen.

> 26–29 mars 2014: Tex­ter­nas hem, i Herr­ljunga — i sam­band med Fram­tids­vec­kan Sju­hä­rad. Läs mer här.

> 10 maj 2014. Konst­pa­u­ser under Fjäl­lasti­gens dag.

2013

> Under hös­ten 2013 var vi en av många goda satel­li­ter under GIBCA — Göte­borgs inter­na­tio­nella konst­bi­en­nal.
 

> Första arrange­manget var 18 maj 2013, i sam­band med Fjäl­lasti­gens dag och i sam­ar­bete med Molla Bya­lag. 

> 10 augusti 2013 kl. 15–22: Ord­lop­pis och Poe­si­pub, even­tet på face­book.

> 31 augusti 2013 kl. 11–15: Text för räls, tåg och per­rong. 

> 7 och 8 sep­tem­ber 2013 kl. 11–21: Textrakt — Radi­cal Ima­gi­na­tion at the Play Round.

> 21 sep­tem­ber kl. 14–21: Textrakt — Sep­tem­ber Ses­sion Inställt/framflyttat/det här datu­met är ett annat datum

> 12 okto­ber 2013 kl. 14–21: Textrakt — Likt benen som en pas­sare. Och even­tet på face­book finns här.

> 26 okto­ber 2013: Textrakt — Ima­gine the Clo­sure Con­ti­nu­ing. I sam­ar­bete med Spel­kul­tur i SkåneMalmö Stads­bib­li­o­tekLek­klub­benInter­ak­tions­de­sign på Malmö Hög­skola och Stu­di­e­främ­jan­det. Obser­vera: det hände i Malmö.

I sam­ar­bete med lite olika, och de första två arrange­mangen hade stöd från Lea­der Sju­hä­rads kulturcheck