Papercuts

Paper­cuts är en ord­konst­verk­stad med tex­ten, mate­ri­a­let och utsväv­ning­arna i fokus.

Här kopp­las berät­tel­sen och det skrivna ordet till den fysiska boken, typo­gra­fiska möns­ter och norm­kri­tisk mate­ri­al­han­te­ring. Que­era ord, tex­tila tex­ter, hant­verk, slöjd och sam­hälle tar sig konst­när­liga uttryck och låter skri­var­stu­gan inte­ra­gera med verk­tygs­lå­dan, skär­mat­tan, bok­hyl­lan och lärovärken.

Här är lite av det som gjorts:

Paper­cuts  >UPPSLAG i Kungs­backa och Alingsås

Paper­cuts  > Femi­nis­tiska upp­slag i Skövde

Paper­cuts > Veten­skaps­fes­ti­va­len, 12hfestivalen, HBTQ-Festivalen.

Äldre gre­jer, lite övningar och bil­der etc finns också här.

VAD

Ambulerande ordkonstverkstad

VAR

Kungsbacka, Alingsås, Skövde, Världskulturmuseet,

Nordstan

NÄR

2014, 2011

UPPSLAG i Kungsbacka och Alingsås

En upp­sla­gen bok är en upp­sla­gen bok. Ett upp­slag är en idé, en tanke, en impuls och ett för­slag. Ett upp­slag kan vara på skjort­kan­ten, en upp­vik­ning av ett eller flera byx­ben. En upp­vik­ning låter som en upp­vig­ling som är ett brott mot all­män ord­ning, all­män ord­ning kan vara ett slag mot kre­a­ti­vi­te­ten. Ett slag uppåt kan kal­las upper­cut, en upper­cut är en av två slag som räk­nas till de så kal­lade power pun­ches. Och en defen­siv stra­tegi i kort­spel. Här gör vi upp­sla­gen till ett kraft­fullt och fred­ligt slag mot mak­ten, underifrån.

Under sport­lovs­vec­kan i Alingsås tar vi plats på konst­hal­len. Både där och på Arena elva arran­ge­ras Get Arti­va­ted! med fokus på hur konst, ska­pande och sam­hälls­en­ga­ge­mang kan mötas tas grepp om ani­ma­tion och kre­a­ti­vi­tet. Tex­tival kör hela tre dagar Paper­cuts med fokus på upp­slag, till­sam­mans med er. För­hopp­ningen är en gemen­sam upp­slags­skulp­tur, hur det än blir så pre­sen­te­ras det hela under en finis­sage på lör­da­gen den 15 februari.

På Kungs­backa bib­li­o­tek gör vi dagen innan alingsås­star­ten en vari­ant av ovan beskrivna – två tim­mar med upp­sla­gen uppslagna.

Plat­ser och tider:
Fyren i Kungs­backa 11 feb­ru­ari kl. 17–19
Alingsås konst­hall 12 och 13 feb­ru­ari kl. 12–16 och 15 feb­ru­ari kl. 12–15

Feministiska uppslag i Skövde, 2014

Femi­nis­tiska tan­kar och idéer for­mu­le­rade i och av den öppna boken.

En verk­stad där vi tar oss an gamla böc­ker, för­le­gade tex­ter, det som är värt att spara och det som är dags att göra något nytt av.

8 mars / Skövde Kul­tur­hus / 12.00–16.30

https://www.facebook.com/events/655799437791747/

Veten­skaps­fes­ti­va­len, 12hfestivalen, HBTQ-Festivalen, 2011

Ordkonstverkstan Papercuts, som Textival ibland gör till sin, har i veckan tagit plats under både Vetenskapsfestivalen i Nordstan, 12h Festivalen på Världskulturmuseet & Alingsås HBTQ-Festival i Konsthallen.
Nu är det hela över för denna gång och vi lämnade idag det surrande nordstadstorget med mängder av dikter, klokenskaper, små konstverk, uppmaningar…tack alla som kom!